Regulamin Serwisu Internetowego TestowaniaCzar.pl

Regulamin Serwisu Internetowego TestowaniaCzar.pl

 

§1

 1. Dysponentem Serwisu Internetowego Testowaniaczar.pl („Serwis”) jest VERTICAL SEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Klinkierowej 6/66, zarejestrowana przez SĄD REJONOWY GDAŃSK – PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000917698 e-mail: [email protected] („Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest na adres wskazany powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] jak również za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: testowaniaczar.pl/kontakt
 3. Serwis przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
 • Każdy użytkownik sieci Internet („Korzystający”) może korzystać z następujących funkcjonalności Serwisu:
  • Przeglądanie materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych udostępnionych w Serwisie;
  • Korzystanie z funkcjonalności Serwisu umożliwiającej porównanie ofert osób trzecich świadczących usługi finansowe;
  • Korzystanie (w ramach Serwisu) z formularza przeznaczonego do kontaktu z Administratorem (tzw. formularz kontaktowy).
 • Korzystający, który dokonał rejestracji w Serwisie („Użytkownik”) może ponadto korzystać z usługi newsletter.
 • Rejestracja Użytkownika odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie. Do dokonania rejestracji konieczne jest podanie adresu email oraz imienia.
 • Zasady świadczenia usługi newsletter:
  • Usługa newsletter polega na wysyłaniu na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji w formie listu poczty elektronicznej;
  • Użytkownik może w każdym czasie i w dowolnej formie wyrazić wolę zaprzestania korzystania z usługi newsletter – może to nastąpić poprzez wysłanie wiadomości o treści „usuń” na adres poczty elektronicznej: [email protected];
  • Użytkownik może w każdym czasie i w dowolnej formie wyrazić wolę wznowienia świadczenia usługi newsletter.
 • Usługa newsletter jest świadczona po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną – na podany adres poczty elektronicznej. Zgoda ta może zostać w każdej chwili odwołana – może to nastąpić poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: [email protected]
 • Usługi będące przedmiotem niniejszego Regulaminu są świadczone nieodpłatnie.

§ 2

Wymagania techniczne systemu komputerowego niezbędne do korzystania z Serwisu:

1. Urządzenie z zainstalowaną przeglądarką internetową

2. Połączenie z Siecią Internet

3. Włączona obsługa Java Script

§ 3

 1. Serwis może być wykorzystywany wyłącznie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów lub treści naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich oraz materiałów lub treści, których rozpowszechniania zabraniają przepisy prawa, a w szczególności materiałów czy treści obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym jak również stosowanie urządzeń, oprogramowania lub metod mogących zakłócić lub zablokować działanie Serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia lub zablokowania Korzystających oraz adresów IP z których zostały przesłane materiały lub treści łamiące przepisy obowiązującego prawa, niniejszy Regulamin lub działania skierowane przeciwko Serwisowi.
 3. Administrator, zgodnie z art. 6 pkt 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przekazuje informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną:
  1. konie trojańskie – programy ukryte wewnątrz innych programów, mające na celu umożliwienie uzyskanie dostępu i przejęcie kontroli nad komputerem użytkownika. Koń trojański może udawać wygaszacz ekranu, grę lub każde inne pozornie pożyteczne, nieszkodliwe oprogramowanie. Nieświadomy użytkownik samodzielnie uruchamia program, najczęściej otrzymany pocztą elektroniczną od nieprzyjaznego mu nadawcy.
  1. wirusy – programy, których głównym celem jest powielanie się i rozpowszechnianie. Oprócz rozmnażania się, wirusy najczęściej wykazują także typowo destrukcyjne zachowania – na przykład kasują pliki lub uszkadzają system na zarażonym komputerze lub innym urządzeniu. Wirusy mogą także zarażać inne programy znalezione w systemie doklejając do nich swój kod.
  1. spam – niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców.
  1. phishing – wyłudzanie poufnych informacji od Użytkownika (np. haseł) przez podszywanie się pod daną stronę, usługę lub podmiot.

§ 4 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu składane są na adres email: [email protected].
 2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 7 dni. Odpowiedzi będą udzielane na podany w formularzu reklamacyjnym adres email lub na adres email, z którego zgłoszono reklamację.

§ 5

 1. Prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskie) do Serwisu przysługują Administratorowi.
 2. Zawartość Serwisu jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie w innych publikacjach lub serwisach w całości lub w części materiałów pochodzących z Serwisu wymaga odrębnej, każdorazowej zgody Administratora.
 3. Postanowienia ust. 1 oraz 2 nie naruszają uprawnień wynikających z przepisów o tzw. dozwolonym użytku.
 4. W Serwisie mogę być wyświetlane treści reklamowe pochodzące od osób trzecich. Odpowiedzialność za te treści ponoszą osoby trzecie.
 5. Prezentowane w Serwisie informacje dotyczące produktów bądź usług osób trzecich pochodzą od tych osób. Nie stanowią one usługi doradztwa w zakresie wyboru produktów lub usług świadczonej przez Administratora.
 6. Administrator nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie produktów czy usług osób trzecich i nie jest pełnomocnikiem, agentem ani podwykonawcą tych osób. Umowy z tymi osobami trzecimi Użytkownicy lub Korzystający zawierają poza Serwisem, bez pośrednictwa Administratora oraz na warunkach oraz zgodnie procedurami obowiązującymi u tej osoby trzeciej.

§ 6

 1. Rejestracja (zawarcie umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem) w Serwisie następuje po zapoznaniu się przez Użytkownika z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacji wszystkich jego postanowień, co jest równoznaczne z włączeniem tych postanowień do treści umowy zawieranej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.
 2. W przypadku Korzystających zawarcie umowy pomiędzy Administratorem a Korzystającym następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu.
 3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 27.11.2023.
 4. Regulamin niniejszy jest dostępny na stronach Serwisu jak również w siedzibie Administratora, pod adresem wskazanym w §1 ust. 1.

§ 7

 1. W przypadku Korzystających umowa pomiędzy Administratorem a Korzystającym wygasa z chwilą zakończenia korzystania z Serwisu.
 2. Administrator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 3. Użytkownik może w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia rozwiązać umowę poprzez skasowanie konta. W celu skasowania konta należy wysłać e-mail z żądaniem skasowania konta na adres [email protected].
 4. Administrator może zmienić niniejszy Regulamin z zachowaniem 14-dniowego okresu uprzedzenia. Administrator poinformuje o zmianie Regulaminu w Serwisie. Użytkownicy, którzy nie akceptują powyższej zmiany mogą skasować konto zgodnie z postanowieniami ust. 3.